Desarda - publikacje naukowe

W prasie chirurgicznej co kilka lat publikuje się podsumowania wiedzy w pewnym obszarze. Ma to stanowić wskazówkę dla codziennej pracy lekarzy. Podobnie jest w chirurgii przepuklin. Tutaj cytuję, jakie są opinie na temat metody Desarda w najnowych rekomendacjach przepuklinowych z 2023 roku. Jest to ciekawe, gdyż w poprzednich latach ta metoda nie była w ogóle wspominana. 

rekomendacje 2023

W wytycznych HerniaSurge naprawa metodą Desarda nie zawierała wystarczających dowodów naukowych potwierdzających akceptowalną jakość, tak aby można było formułować jakiekolwiek szczegółowe stwierdzenia lub zalecenia. 

Kilka badań, w tym RCT, przeglądy systematyczne i metaanalizy (kliknij na podkreślenia) dokumentuje, że techniki Desardy i Lichtensteina są podobne pod względem nawrotów. Opublikowano kilka RCT o różnej jakości, porównujących techniki Lichtensteina i Desardy wykorzystane w planowej operacji pierwotnej (nie nawrotowej) przepukliny pachwinowej. 

Istnieją trzy metaanalizy porównujące techniki Desardy i Lichtensteina z akceptowalną jakością oraz jedna nowsza metaanaliza charakteryzująca się wysoką jakością. Na podstawie tych danych można przyjąć, że technika Desardy pozwala osiągnąć współczynnik nawrotów porównywalny z naprawą siatki sp. Lichtensteina.

Nie ma badań porównujących techniki Desardy i Shouldice’a. Metaanaliza przeprowadzona przez Bracale i in. pośrednio porównali technikę Desarda z techniką Shouldice, korzystając z badań porównujących te techniki z naprawą Lichtensteina.

Dostępne dane dotyczące naprawy Desarda mają pewne ograniczenia i mogą powodować błędy systematyczne. Tylko pięć RCT podaje częstość nawrotów po 2 latach obserwacji lub dłużej. Jakość tych badań, czas trwania obserwacji i poziom dowodów są zróżnicowane. Aby potwierdzić te ustalenia, potrzebne są dalsze badania wysokiej jakości.

Rola techniki Desardy u pacjentów z większymi przepuklinami pośrednimi, a zwłaszcza przepuklinami z potencjalnym deficytem kolagenu jest w tej chwili niejasna, nie tylko w odniesieniu do odległych wyników, ale także pod względem techniki. 

Nie ma jasnego standardowego protokołu określającego ograniczenia techniki Desardy, techniki operacyjnej i modyfikacji w przypadku podtypów przepuklin (na przykład otwarcie powięzi poprzecznej w celu wykluczenia przepuklin udowych). 

Ponadto ze wszystkich RCT specjalnie wykluczono pacjentów z podzieloną, cienką lub słabą powięzią skośną zewnętrzną i chociaż jest to prawdopodobnie mniejszość, jest to raczej subiektywne kryterium, które mogłoby powodować błąd w selekcji. 

Dane dotyczące występowania i nasilenia przewlekłego bólu u Lichtensteina i Desardy nie są dostępne.... Wszystkie badania porównawcze RCT przeprowadzono przy użyciu typowej siatki o normalnych otworach w operacji Lichtensteina. W poprzednich wytycznych polecano jednak (niedawno potwierdzono) stosowanie siatek o dużych otworach w technice Lichtensteina jest korzystne w zmniejszaniu częstości występowania umiarkowanego czy nasilonego przewlekłego bólu w pachwinie lub uczucia ciała obcego. W przypadku innych parametrów, takich jak czas operacji i wczesna rekonwalescencja, technika Desardy wykazuje pewne korzyści, chociaż stwierdzenie to nie jest uniwersalne i nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnej metaanalizie.

Na razie technika Desardy jest interesującą opcją jako czysta naprawa tkanek ze względu na jej prostotę. Wnioski te są jednak oparte na małej liczbie małych badań naukowych. Ponieważ nie ma wystarczających, wysokiej jakości danych na temat częstości nawrotów odległych, częstości występowania przewlekłego bólu i doboru pacjentów, jest zbyt wcześnie, aby zalecać tę technikę do codziennej praktyki jako alternatywę dla dobrze ugruntowanej naprawy metodą Shouldice.

Mój komentarz: niestety nie ma co liczyć na badania dużej liczby chorych operowanych metodą Desarda. A szczególnie badania porównujące do operacji z siatkami. Takie badania są czasochłonne i bardzo drogie a żadna firma produkujaca siatki za to nie zapłaci; nie ma w tym  interesu, gdyż wyniki będą podobne. Można się więc jedynie spodziewać badań na nielicznych grupach chorych - wykonywanych przez chirurgów zapaleńców.

Aktualne terminy konsultacji

SMS o treści BEZSIATKI na tel. 603751335

Podam: terminy, nr telefonów do rejestracji i adresy miejsc konsultacji, podsumowanie informacji o operacji przepukliny bez siatki

Sprawdź, gdzie operuję. Miejsce jest wyjątkowe!

Konsultacje on-line

Masz przepuklinę pachwinową (rozpoznanie potwierdzone przez lekarza i/lub USG) i jesteś jest zdrowy/a -  termin operacji ustalę podczas konsultacji on-lineOmówię metodę i organizację leczenia. Termin rozmowy: SMS lub tel. +48 603751335. Więcej

Aplikacje: WhatsApp, Messenger, Skype, inne

W każdej metodzie, po otwarciu kanału pachwinowego:

 (1) wypreparowuje się (wydziela z otoczenia) worek przepuklinowy i 

(2) przesuwa wraz z zawartością do wnętrza brzucha (tak, aby zniknął w środku). 

Gdy przepuklina jest bardzo duży, lub była konieczność jego otwarcia (np. dla rozdzielenia zrostów) wówczas worek u podstawy podwiązuje się i to co powyżej - odcina. Pozostały kikut worka również przesuwa się do wnętrza brzucha. 

Przecinanie jest gorsze, gdyż przecięta tkanka (otrzewna) jest dobrze unerwiona i po zabiegu miejsce takie bardziej boli. Dalsze postępowanie zależne jest od wybranej metody operacyjnej.

Close

"RCT" to skrót od "Randomized Controlled Trial", co w polskiej terminologii medycznej oznacza "randomizowane badanie kontrolowane". Jest to jedna z najbardziej wiarygodnych metod oceny efektywności leczenia, interwencji lub testowania hipotez w naukach medycznych.

Jak robione jest takie porównanie?

Losowanie - Uczestnicy badania są losowo przydzielani do jednej z co najmniej dwóch grup. Jedna z grup to grupa eksperymentalna, która otrzymuje testowaną interwencję (np. nowy lek), a druga to grupa kontrolna, która otrzymuje standardowe leczenie lub placebo. Losowanie zapewnia, że różnice między grupami wynikają z interwencji, a nie innych czynników.

Kontrola - Porównanie wyników w grupie eksperymentalnej i kontrolnej pozwala ocenić skuteczność interwencji. Jeśli tylko grupa eksperymentalna otrzymuje interwencję, każda różnica w wynikach między grupami może być przypisana tej interwencji.

Dwustronne zaślepienie - W idealnym RCT zarówno uczestnicy, jak i badacze nie wiedzą, kto znajduje się w której grupie (tzw. podwójnie ślepe badanie). To zapobiega subiektywnym wpływom na wyniki badania.

RCT jest szczególnie cenne w medycynie, ponieważ pozwala minimalizować błędy i uprzedzenia, które mogą wpłynąć na wyniki, zapewniając bardziej obiektywne i wiarygodne dowody na skuteczność interwencji.


Close

Metaanaliza to statystyczna technika używana do łączenia wyników wielu badań naukowych dotyczących tego samego pytania badawczego. Jest to szczególnie użyteczne narzędzie w naukach medycznych i społecznych, pozwalające na uzyskanie bardziej precyzyjnych estymacji efektów badanych interwencji lub zjawisk. Oto jak można prosto wyjaśnić metaanalizę:

1. **Zbieranie danych** - Początek metaanalizy polega na przeszukaniu literatury w celu znalezienia wszystkich relewantnych badań dotyczących interesującego tematu. Często są to badania publikowane w naukowych czasopismach, ale mogą być również prace niepublikowane lub dane z konferencji.

2. **Selekcja i ocena jakości** - Następnie, badacze dokonują selekcji badań, które spełniają określone kryteria jakości i metodologiczne. Badania są także oceniane pod kątem ich jakości, co ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności metaanalizy.

3. **Analiza statystyczna** - Po zebraniu i ocenie badań, wyniki są statystycznie analizowane. Używa się specjalnych metod statystycznych, aby skonsolidować wyniki poszczególnych badań w jedną ogólną estymację efektu. Metaanaliza może również identyfikować wzorce, różnice i potencjalne przyczyny różnic między badaniami.

4. **Interpretacja wyników** - Ostatnim krokiem jest interpretacja wyników. Metaanaliza może dostarczyć silnych dowodów na skuteczność lub nieskuteczność interwencji, a wyniki mogą pomóc w kształtowaniu przyszłych kierunków badań oraz w praktyce klinicznej.

Metaanaliza jest więc bardzo wartościowym narzędziem, ponieważ pozwala na wykorzystanie istniejącej wiedzy naukowej w sposób, który jest bardziej precyzyjny i obiektywny, niż pojedyncze badania.

Close

siatka o małych i  dużych oczkach (ang. pore)

Close

Przegląd systematyczny to metoda badawcza używana w naukach zdrowotnych, której celem jest zidentyfikowanie, ocena i syntezowanie wszystkich dostępnych badań naukowych dotyczących konkretnego pytania badawczego. Przegląd systematyczny jest uznawany za jedną z najwyższych form dowodu naukowego ze względu na rygorystyczne metody zbierania i analizowania danych. Oto kluczowe elementy przeglądu systematycznego:

1. **Formułowanie pytania badawczego** - Przegląd rozpoczyna się od precyzyjnego określenia pytania badawczego. Pytanie to musi być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić skupienie się na konkretnej tematyce.

2. **Protokół badawczy** - Przed rozpoczęciem przeglądu, badacze opracowują i rejestrują protokół badawczy. Protokół zawiera informacje na temat metodologii przeglądu, w tym kryteria włączenia badań, strategie wyszukiwania literatury i metody oceny jakości badań.

3. **Wyszukiwanie literatury** - W ramach przeglądu przeszukiwane są bazy danych naukowych i inne źródła w celu znalezienia badań, które odpowiadają ustalonym kryteriom. Wyszukiwanie powinno być jak najbardziej kompleksowe, aby nie pominąć istotnych badań.

4. **Selekcja i ocena badań** - Znalezione prace są oceniane pod kątem ich przydatności do przeglądu na podstawie ustalonych kryteriów włączenia. Krytyczna ocena jakości badań jest również przeprowadzana, aby ustalić stopień zaufania do wyników.

5. **Ekstrakcja danych** - Z kwalifikujących się badań ekstrahowane są dane, które są następnie analizowane. Dane te mogą obejmować wyniki, metodyki, próby oraz inne istotne informacje.

6. **Synteza wyników** - W zależności od charakteru danych, wyniki mogą być połączone za pomocą metaanalizy lub przedstawione jako narracyjne zestawienie znalezisk. 

7. **Wnioski i rekomendacje** - Na koniec, przegląd systematyczny podsumowuje dostępne dowody, wyciąga wnioski i formułuje rekomendacje dla praktyki klinicznej lub dalszych badań.

Przegląd systematyczny jest więc narzędziem, które pomaga w zrozumieniu ogólnej bazy dowodów dotyczących specyficznego pytania i jest kluczowym elementem praktyki opartej na dowodach w medycynie.

Close

Operacja planowa - czyli zaplanowana z wyprzedzeniem. W przeciwieństwie do operacji pilnej (wymaganej w ciągu kilku godzin) czy operacji nagłej (już zaraz, natychmiast)

Close